1. __BU SON KULLANICI L_SANS S…ZLE_MES_ HAKKINDA

 

1.1 __bu Son Kullanõcõ Lisans Sšzle_mesi (veya "SKLS"), Appbutiq Ÿzerindeki oyunlar (her biri bir "Oyun") ile ilgili olarak, sizinle ve Viktoriagatan 19, 411 25 Göteborg, İsveç adresindeki Appland AB arasõndaki ili_kiyi dŸzenlemektedir.

 

1.2 __bu SKLS, Appbutiq kullanõmõnõz ile ilgili kural ve esaslarõ iermektedir ("Appbutiq Kurallarõ").

 

Ayrõca Appbutiq Oyunlarõ ve hizmetlerinin kurallarõ, Appbutiq ile birlikte oyun ierik kurallarõnõ da ierecek ancak bunlarla sõnõrlõ olmayacak _ekilde Oyuna šzel olarak geerli tŸm dõ_ platformlarõn tŸm kurallarõnõ kabul edip, bu kurallara uyaca_õnõzõ da kabul edersiniz. Dõ_ platformlarõn herhangi bir kuralõnõn ihlal edilmesi Hizmet Ko_ullarõnõ esas ihlaliniz olarak da kabul edilecektir.

Bu SKLS, ŸŸncŸ taraflarõn kurallarõ ve kabul etti_iniz di_er dokŸmanlar ile birlikte, Oyunu oynarken nasõl davranmanõzõ bekledi_imizi belirlemektedir. LŸtfen oyunu oynamadan šnce bu kurallarõ dikkatli bir _ekilde okuyun.

 

2. __BU SKLS VE S_Z

 

2.1 18 ya_õndan kŸŸk iseniz, lŸtfen ebeveyninizden veya velinizden i_bu SKLS'ini sizin adõnõza gšzden geirmesini ve onaylamasõnõ isteyin. Yukarõda belirtilen ya_õn altõndaysanõz, bir ebeveyn veya velinin gšzetiminde olmadan bu Oyunu kullanmamalõ veya Oyuna eri_im sahibi olmamalõsõnõz.

 

2.2 Oyunun kurulumu sŸrecinin bir parasõ olarak (mevcut ise) veya Oyunu kullandõ_õnõzda Oyun Kurallarõ da d‰hil olmak Ÿzere i_bu SKLS ko_ullarõnõ kabul etti_inizi onaylamaktasõnõz. __bu SKLS'ini veya Oyun Kurallarõnõ kabul etmiyorsanõz, lŸtfen Oyunu kurma veya kullanma giri_iminde bulunmayõn.

 

3. H_ZMET KULLANIM _ARTLARI, G_ZL_L_K VE ‚EREZ POL_T_KASI

 

Bir Appbutiq hesabõ ( "Hesap") olu_turulmasõ sŸrecinin bir parasõ olarak, hizmetlerimizi okumu_ ve kabul etmi_ oldu_unuzu onaylamaktasõnõz.

 

4. SKLS VE OYUN KURALLARINDA YAPILAN TAD_LLER

 

4.1 Zaman zaman i_bu SKLS'ini šnemli sebeplerle; šrne_in, Oyundaki yeni šzellik ve fonksiyonlarõ yansõtmak amacõyla veya kanunda yapõlan de_i_ikliklerden dolayõ, tadil etmemiz gerekebilir.  __bu SKLS'inde herhangi bir de_i_iklik yapmamõz durumunda, sšz konusu de_i_iklikler yŸrŸrlŸ_e girmeden bir hafta šnce de_i_iklikler ve sšz konusu de_i_iklikleri kabul etmeme hakkõnõz size e-posta ile šnceden bildirilecektir. SKLSÕnin en son sŸrŸmŸnŸ her zaman AppbutiqÕde bulabilirsiniz.  LŸtfen, Oyunu her kullanõ_õnõzda i_bu SKLSÕndeki gŸncellemeleri kontrol etmeyi unutmayõnõz. __bu SKLS'inde yapõlan de_i_iklikler, kazanõlmõ_ haklarõnõz etkilemeyecek olup, bu de_i_ikliklerin geriye dšnŸk bir etkisi de olmayacaktõr.

 

4.2 Zaman zaman Appbutiq Kurallarõnõ da ciddi sebeplerle; šrne_in, Oyun eklenmesi veya  Oyun õkarõlmasõ veya platform kullanõm _ekli ile ilgili bir sorunu šzmek veya tŸm kullanõcõlar iin Oyunun e_lenceli olmaya devam etmesini sa_lamak iin tadil etmemiz gerekebilmektedir. Bu Platform Kurallarõnda herhangi bir de_i_iklik yapmamõz durumunda, sšz konusu de_i_iklikler yŸrŸrlŸ_e girmeden bir hafta šnce de_i_iklikler ve sšz konusu de_i_iklikleri kabul etmeme hakkõnõz size e-posta ile šnceden bildirilecektir. Platform  Kurallarõnõn en son sŸrŸmŸnŸ her zaman _nternet Sitelerinde bulabilirsiniz. Platform Kurallarõnda yapõlan de_i_iklikler, kazanõlmõ_ haklarõnõzõ etkilemeyecek olup, bu de_i_ikliklerin geriye dšnŸk bir etkisi de olmayacaktõr.

 

5. OYUNUN KULLANILMASI

 

5.1 __bu SKLS'ni kabul etmeniz mukabilinde, i_bu SKLS sizinle aramõzda yŸrŸrlŸkte oldu_u sŸre boyunca Oyunu indirmeniz, kurmanõz ve oynamanõz iin size ki_isel hak ('lisans' olarak bilinmektedir) vermekteyiz.

 

5.2 __bu lisans:

 

(a) 'gayri mŸnhasõrdõr' (aynõ ve benzer lisanslarõ ba_kalarõna da verebilece_imiz anlamõna gelir);

 

(b) 'geri alõnabilir'  (a_a_õda daha detaylõ aõklanan bazõ durumlarda bu lisansõ feshedebilece_imiz anlamõna gelir);

 

(c) 'ki_iseldir' (Oyunu hibir ticar” ama iin kullanamayaca_õnõz anlamõna gelir);

 

(d) 'devir edilemez' (lisansõn sadece sizin menfaatinize sunuldu_u ve size tanõmõ_ oldu_umuz haklardan hibirini ba_ka bir ki_iye devredemeyece_iniz veya alt-lisans yoluyla temin edemeyece_iniz anlamõna gelir); ve

 

(e) 'sõnõrlõdõr' (Oyunu sadece i_bu SKLSÕnde belirtmi_ oldu_umuz amalar d‰hilinde kullanabilece_iniz anlamõna gelir); ve

 

(f) i_bu SKLS'ine riayet etmeniz ko_uluna t‰bidir.

 

6. TEKN_K GEREKS_N_MLER

 

Oyunu kullanabilmeniz iin bazõ donanõm, yazõlõm ve imk‰nlara (uygun bir internet ba_lantõsõ da d‰hil) sahip olmanõz gerekmektedir.

 

7. YAMALAR, G†NCELLEMELER VE DE____KL_KLER

 

7.1 Zaman zaman, gŸncellemeler, ilave ierik veya di_er de_i_iklikler (šrne_in evrimii oyun oynamanõn iyile_tirilmesi, yeni veya gŸncel šzelliklerin eklenmesi veya yazõlõm hatalarõnõn dŸzeltilmesi iin) uygulamamõz veya sa_lamamõz gerekebilir.

 

7.2 Oyun ve Hizmetlerin geli_imi iin devamlõ surette alõ_tõ_õmõzõ, oynanabilirli_in sizin iin daha e_lenceli olmasõ iin Oyunlarõn grafikleri, šzellikleri, oynanabilirli_i ve di_er herhangi bir _eri_ini geli_tirdi_imizi, iyile_tirdi_imizi ve gŸncelledi_imizi kabul ve teyit etmekte ve anlamaktasõnõz.

 

8. F_KRë M†LK_YET

 

8.1 Kod, grafikler, oyun oynama, kullanõcõ arayŸzŸ, sesli ve di_er ierikler de d‰hil olmak Ÿzere Platform, herhangi bir sõnõrlama olmaksõzõn fikr” mŸlkiyet de d‰hil, telif hakkõ ve di_er kanunlarla korunan mŸlkiyete t‰bi bilgi ve materyaller ihtiva etmektedir. Sšz konusu mŸlkiyete t‰bi bilgilerin ve materyallerin bizim mŸlkiyetimizde oldu_unu veya bunlarõn lisanslarõna sahip oldu_umuzu ve bunlarõn hibirini iznimiz olmadan kullanamayaca_õnõzõ veya bunlardan faydalanamayaca_õnõzõ kabul etmektesiniz.

 

8.2 Platformda yer alan oyunlar ve bunlarõn ilgili logolarõ, oyunlarõn ticar” markalarõ veya tescilli ticar” markalarõdõr. __bu SKLS'nde aõka belirtilmedike, bu ticar” markalarõ hibir _ekilde kullanamaz veya te_hir edemezsiniz.  Oyunlarda gšrŸntŸlenen ŸŸncŸ _ahõslara ait tŸm ticar” markalar ve hizmet markalarõ, ilgili ŸŸncŸ _ahõslarõn mŸlkiyetinde olup, bunlara ait tŸm haklar saklõdõr.

 

9. PLATFORM KURALLARI

 

9.1 Platformu kullanõrken sizden bekledi_imiz davranõ_ _ekillerini ortaya koymaktadõr.  Oyunlarõ indirmeden ve oynamadan šnce lŸtfen Oyun Kurallarõnõ dikkatli bir _ekilde inceleyin.  _zinsiz giri_  yapmak,indirmek gibi haksõz kullanõm ve uygulamalarõn  Platform Kurallarõna aykõrõ hareket etmek oldu_unu lŸtfen unutmayõn.

 

9.2 Platform Kurallarõnõ esaslõ bir _ekilde ihlal etti_iniz takdirde, sšz konusu ihlalin ciddiyet dŸzeyine ba_lõ olarak, kendi makul takdirimizde a_a_õdaki yollardan bazõlarõna veya hepsine ba_vurabiliriz:

 

(a) Oyunlarõ kõsa bir sŸre boyunca eri_iminizi askõya alabiliriz;

 

(b) Platforma uzun bir sŸreyle eri_iminizi askõya alabiliriz; ve

 

(c) Hizmet _artlarõnda šngšrŸldŸ_Ÿ gibi, Hesabõnõzõ askõya alabilir veya kapatabiliriz.

 

_hlalin, ilk ihlaliniz olmasõ, pervasõz olmamasõ, dŸzeltilebilir olmasõ ve ko_ullarõn buna izin vermesi durumunda, verilen sŸre zarfõnda ihlali dŸzeltmenize fõrsat tanõmak iin yakõnda gerekle_ecek olan Hesap kapama i_lemi ile ilgili size on dšrt (14) takvim gŸnŸ šnceden yazõlõ bildirimde bulunaca_õz. Hesabõnõzõ askõya aldõ_õmõz takdirde, askõya alõndõ_õ sŸre boyunca, Hesabõnõza eri_emez veya Hizmetlerden hibirini kullanamazsõnõz.  Hesabõnõzõ kapattõ_õmõz takdirde ise, Hesabõnõz asla eri_emezsiniz, bununla beraber gelecekte de Hizmetlere eri_im veya kullanõmõnõzõ yasaklayabiliriz.

 

10. PLATFORM _LE _LG_L_ GARANT_LER VE SORUMLULUK

 

10.1 __bu SKLS'ini akdetmeye ve bšlŸm 5'te (ÒPLATFORM KULLANIMIÓ) belirtildi_i _ekilde Oyunun kullanõmõna ili_kin size lisanslar verme hakkõna sahip oldu_umuzu garanti ederiz;

10.2 Tarafõmõz bunlar dõ_õnda ba_ka herhangi bir sorumluluktan muaf tutulacaktõr.

 

11. AM_R HUKUK VE YARGI YETK_S_

 

11.1 __bu SKLS ve SKLSÕnden veya SKLSÕnin konusu veya te_ekkŸlŸnden do_an veya bunlarla ba_lantõlõ herhangi bir ihtilaf, hak talebi veya yŸkŸmlŸlŸk (sšzle_meden do_sun veya do_masõn), İsveç hukukuna t‰bi olacaktõr.

11.2 Ya_amakta oldu_unuz Ÿlke kanunlarõnda aksi belirtilmedi_i sŸrece, yukarõda anõlan ihtilaflarda hem tarafõmõz hem de siz Göteborg mahkemelerinin yargõ yetkisine teslim olmaktadõr.

12. GENEL

12.1 Sizinle aramõzdaki ili_ki i_bu SKLS'ne t‰bidir. __bu SKLS, i_bu SKLS'nde aksi aõka belirtilmedike, ba_ka hibir ki_i adõna herhangi bir hak tesis etmez.

 

12.2 __bu SKLS'nin herhangi bir bšlŸmŸnŸn icra edilemez olmasõ durumunda, bu icra edilemezlik i_bu SKLS'nin di_er herhangi bir bšlŸmŸnŸn icra edilebilirli_ini etkilemeyecektir. Ayrõca tarafõmõz ve siz, i_bu SKLS'nin geri kalan kõsmõnõ, mŸmkŸn oldu_unca taraflarõn SKLS'nde belirtilmi_ olan niyetlerini yansõtacak _ekilde yorumlamayõ kabul etmektedir.

 

12.3 __bu SKLS kapsamõnda size veya bize ait olabilecek herhangi bir hakkõ kullanmamanõz veya kullanmamamõz (veya kullanmada gecikmeniz veya gecikmemiz) durumunda, sšz konusu hakkõn kullanõlmamasõ veya ge kullanõlmasõ, bu hakkõ kaybetti_imiz veya kaybetti_iniz anlamõna gelmeyecektir. Herhangi bir hakkõ kõsmen veya bir defa kullanmanõz veya kullanmamõz durumunda, bu durum sšz konusu hakkõ gelecekte tekrar kullanmamõzõ veya kullanmanõzõ engellemeyecektir.

 

END USER LICENCE AGREEMENT

 

Appland AB, Viktoriagatan 19, 411 25 Gothenburg, Sweden, or any one of its affiliated entities, including Appbutiq (ÒPlatformÓ) provides this platform (along with any updates, the ÒgamesÓ) in relation to our games, (each ÒGameÓ, and collectively with the Platform and  related services, the ÒServiceÓ), for your personal use only, subject to this End User License Agreement (the ÒEULAÓ) as well as Appbutiq Terms of Service (the ÒTermsÓ), which are incorporated by reference herein.  This EULA and the Terms, as modified from time to time, govern your use of the Platform, Platform and Service.

 

By downloading, installing, accessing or using the Platform, you agree that you have read, understood, and agree to be bound by this EULA and the Terms.  If you do not agree, you may not download, install, access or use the Platform.

 

1.             About this End User Licence Agreement

 

This EULA incorporates the rules and guidelines that apply to your use of the Platform (the "Appbutiq Rules").  You confirm your agreement to this EULA including the Game Rules as part of the installation process of the Games (if applicable) or by using the Game.  If you do not agree to this EULA or the Game Rules, please do not attempt to install the Platform or use the Game.

 

You must also accept and comply with all rules of external platforms applicable to specific Game, including but not limited to, Platform Games and other Platform services rules, Appbutiq rules. Any breach of any rules of the external platforms shall also be regarded as a fundamental breach of the Terms of Service by you.

 

This EULA together with third partiesÕ rules and other documents that you accept set out how we expect you to behave when playing the Games.  Please review them carefully before playing the Games.

 

2.             Terms of Service and Privacy Policy

 

You acknowledge and understand that as part of the process of creating a Platform account (an "Account") you read and agreed with our Agreements.

3.             Limited License

 

3.1    Subject to your compliance with the terms and conditions set forth in this EULA and the Terms (including without limitation payment of any applicable fees), Appland grants you:

 

(a)           a limited, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, revocable license to use one copy of the Platform as downloaded directly from Appland or made available by an authorized Appland distributor, solely in object code format and solely for your personal, non-commercial use for lawful purposes; and

 

(b)           non-exclusive permission to access and use the Service for your personal, non-commercial use for lawful purposes, solely through the use of a licensed copy of the Platform.

 

3.2    You may not reproduce, distribute, publicly display, publicly perform, or otherwise use the Platform, except as expressly set forth herein.  Except and solely to the extent such a restriction is impermissible under applicable law, you may not (a) decompile, reverse engineer, or otherwise access or attempt to access the source code for the Platform, or make or attempt to make any modification to the Platform or any portion thereof; or (b) interfere with or circumvent any feature of the Platform or the Service, including without limitation any security, or access control mechanism, or use any automated scripts, tools, ÒbotsÓ or otherwise exploit the system for the purpose of altering the game play or eliminating, reducing, or otherwise circumventing fees that would otherwise be payable, or attempt to do any of the foregoing.  The term Platform, as used herein, includes any update or modification to the Platform made available to you by Appland (unless provided with separate terms).  If you are prohibited under applicable law from using the Platform or the Service, you may not use them.

 

4.             Amendments to this EULA and the Platform Rules

 

4.1          Appland reserves the right, in its sole discretion, to change, modify, add, or remove portions of this EULA on a going forward basis at any time by making such modified EULA available to you on the Appland websites (the ÒSitesÓ) or through the Platform, or both.  The EULA will be identified as of the most recent date of revision and will be effective immediately upon posting, except as follows: (a) in the event any such modification materially alters your rights hereunder, we will attempt to notify you directly through a message sent to the email address you have provided to Appland, if any, or a pop-up window or other notification when you access or use the Service, (b) such materially modified EULA will be effective upon the earlier of your use of the Service with actual knowledge of the changes or thirty days after the changes are made available to you, and (c) any dispute between you and Appland will be resolved in accordance with the EULA and Terms in place at the time such dispute arose.  Your use of the Service after modifications to the EULA become effective constitutes your binding acceptance of such changes.  If you are dissatisfied with the terms of the EULA, then you agree that your sole and exclusive remedy is to discontinue any use of the Service.

 

4.2          From time to time we may also need to amend the Platform Rules, for example to address issues that may arise in the Games. The latest version of the Rules will always be available on the Sites.  Any new version of the Rules shall take effect immediately upon the date of posting on the Sites.  If you continue to use the Game after a new version of the Game Rules takes effect, then you shall be considered to have accepted the amended Rules.

 

5.             Technical Requirements

 

By using the Platform you agree that you have the necessary hardware, platform and capability (including a suitable connection to the Internet) required for the use of the Platform and Games.  We accept no responsibility or liability for any failure of your system to meet the technical requirements of our Platform.

 

6.             Patches, Updates and Changes

 

6.1    From time to time, we may need to:

 

(a)           deploy or provide patches, updates, additional content or other modifications to the Platform (for example to enhance online gameplay, to add new features or to resolve platform bugs); and

 

(b)           remove or suspend access to particular features, content or other parts of the Game.

 

6.2    We need to take the actions referred to in section 6.1 automatically in order to keep the Platform and Game running efficiently.  It is therefore not practicable to ask for your approval or even to notify you before we take these actions and you confirm that you consent to us taking these actions without your prior approval and without any prior notice.

 

7.             Intellectual Property

 

7.1    The Service, including the Platform, is owned and operated by Appland and its third party suppliers and licensors.  The Platform and Game, including without limitation the code, graphics, game play, user interface, audio and other content(the "Appland Materials"), are protected by copyright, trade dress, patent, and trademark laws of the Turkey and, international conventions, and all other relevant intellectual property and proprietary rights, and applicable laws.   As between youand Appland, all Appland Materials, including intellectual property rights therein and thereto, are the sole and exclusive property of Appland or its subsidiaries or affiliated companies and/or third-party licensors.  You may not to sell, license, distribute, copy, modify, publicly perform or display, transmit, publish, edit, adapt, create derivative works from, or make any use of the Appland Materials except as expressly permitted in this EULA.  Appland reserves all rights not expressly granted in this EULA.  You shall not acquire any right, title or interest in or to the Appland Materials, whether by implication, estoppel, or otherwise, except for the limited rights set forth in this EULA.

 

7.2    Platform,included games  and their respective logos are trade marks or registered trade marks of Game. You may not use or display such trademarks in any manner, except as expressly set out in this EULA.  All third party trademarks and service marks that appear in the Game are the property of their respective owners and all rights in them are reserved.

 

8.             Platform Rules

 

8.1          The Platform Rules set out how we expect you to behave when playing and installment of the Game.  Please review the Platform Rules carefully before playing the Game.  Please note that 'role-playing' is not an excuse for contravening the Platform Rules.

 

8.2          If you contravene the Platform Rules, then we may, at our sole discretion and without any notice to you, take any or all of the following actions:

 

(a)           suspend or terminate your access to certain Platform/Game functionality, or

 

(b)           suspend or terminate your Account as provided in the Terms of Service.

 

9.          Term and Termination

 

This EULA will remain in effect until terminated.  The EULA, and your rights and licenses hereunder, will terminate immediately upon your breach of the EULA, or any termination or suspension of your right to use the Service, as provided in the Terms.  Upon any termination of this EULA, you must immediately cease use of the Platform.  Appland may terminate this EULA at any time for any reason.  

10.          Warranties and Liability regarding the Game

WE WARRANT THAT WE HAVE THE RIGHT TO ENTER THIS EULA AND TO GRANT YOU THE LICENSES TO USE THE GAME AS SET OUT IN SECTION 3.

 

        THE PLATFORM IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT ANY ADDITIONAL WARRANTY.  THIS MEANS THAT WE DO NOT WARRANT THAT THE GAME IS FREE OF ERRORS AND ALSO THAT WE MAKE NO WARRANTIES ABOUT THE FEATURES, CONTENT OR OTHER PARTS OF THE GAME.

 

11.          Indemnity

 

You agree to indemnify, defend and hold Appland and its affiliates, officers, directors, suppliers, and customers harmless from and against any and all liability and costs, including reasonable attorneysÕ fees incurred by such parties, in connection with or arising out of your use or misuse of the Service or the Platform or the Game, your violation of this EULA, any applicable law or regulation, or the rights of any third parties related to the use of the Service.

 

12.          Force Majeure

 

Appland will not be liable for any failure to perform any obligation under this EULA, and we will not be liable for any failure or to make the Game available for download, installation or use, if that failure is caused by the happening of any unforeseen event beyond our control including without limitation: Internet outages, communications outages, hacking, fire, flood, war or act of God.

 

13.          Governing Law and Dispute Resolution

 

This EULA will be governed by the laws of Sweden/Gothenburg, without respect to choice of law provisions.  Any claim or dispute arising out of or in connection with this EULA must be resolved in accordance with the Terms, which you agree and understand requires us to resolve most of our disputes by binding arbitration, and that by using the Platform or the Service, YOU ARE WAIVING YOUR RIGHT TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION SUIT AGAINST APPLAND.

 

14.          General

 

This EULA and the Terms constitute the entire agreement between you and Appland, and supersedes any and all prior agreements, negotiations, or other communications between you and Appland, whether oral or written, with respect to your use of the Platform.  In the event that any provision of this EULA is held to be invalid or unenforceable, then: (a) such provision shall be deemed reformed to the extent strictly necessary to render such provision valid and enforceable, or if not capable of such reformation shall be deemed severed from this EULA; and (b) the validity and enforceability of all of the other provisions hereof, shall in no way be affected or impaired thereby.  You may not assign this EULA without the prior written consent of Appland, whether expressly, by operation of law, or otherwise, including in connection with a merger or change of control, and any such attempted assignment shall be void and of no effect.  Appland may assign this EULA without restriction.  Subject to the foregoing, this EULA shall be binding on the parties and their respective heirs, successors, and permitted assigns.  The failure to exercise, or delay in exercising, a right, power or remedy provided in this EULA or by law shall not constitute a waiver of that right, power or remedy.  ApplandÕs waiver of any obligation or breach of this EULA shall not operate as a waiver of any other obligation or subsequent breach of the EULA.  The Turkish language version of this EULA shall be the official and controlling version, and any translation provided is solely for convenience.